Rekisteriseloste


Ramirent Finland Oy – rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Ramirent Finland Oy
Tapulikaupungintie 37
00751 Helsinki
Y-tunnus 2077956-8
p. 020 750 200
fax 020 750 2882

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Business Controller Hanna Virtanen
p. 020 750 200
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tomi Anttila
p. 020 750 200

3. Rekisterin nimi
RamiSmart –läsnäolovalvonnan työntekijärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Verotusmenettelylain 15 b §:n 4 momentin mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttäminen.

• Ramirent Finland Oy:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.

• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

• Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen.

• Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

• Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään tietoja RamiSmart –järjestelmää käyttävien asiakasyritysten työmailla työskentelevistä henkilöistä. Käyttäjistä tallennetaan Verotusmenettelylain 15 b §:n 4 momentin vaatimia tai vapaaehtoisina pidettyjä tietoja, käyttäjän osaamiseen ja työlupiin liittyviä tietoja sekä työskentelyaikojen leimatietoja.

RamiPro moduulissa ylläpidetään koulutuksen järjestämiseen ja kortin/todistuksen myöntämiseen sekä laskutukseen vaadittavat henkilötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä käytämme Suomen tilaajavastuu Oy:n rekistereitä. Lisäksi rekisteröidyn itsensä tai tämän työnantajan luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ramirent Finland Oy voi lähettää tietoja eteenpäin Verotusmenettelylain 15 b §:n 4 momentin mukaisina raporttitietoina Suomen tilaajavastuulle sekä verottajalle.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin on Ramirent Finland Oy:ssä pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella.

9. Tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt
Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti
allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse
kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö toimitettava osoitteella:

Ramirent Finland Oy
Hanna Virtanen
Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki